Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Innovational B.V.

1.    Algemeen


a. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door Innovational B.V., zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Innovational B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Producten: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
- Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
- de Opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging van Innovational B.V. is gericht;
- Marketing materiaal: beeldmateriaal, spec sheets, video’s, logo’s, foto’s, advertenties, banners, in-store display units, ander display materiaal, folders, give-aways en ander verkoopondersteunend material zoals door Innovational B.V. aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
- Producent: de leverancier van Innovational B.V.


2.     Aanbieding

a. Elke door Innovational B.V. uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend. 
Innovational B.V. kan zich gedurende 4 dagen na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever op deze vrijblijvendheid beroepen
b. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Innovational B.V. onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren zonder enige condities en/of speciale eisen in ogenschouw te nemen; tenzij deze vooraf schriftelijk kenbaar zijn gemaakt en in de aanbieding uitdrukkelijk als inbegrepen staan vermeld.


3.     Overeenkomst

a. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Innovational of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Innovational B.V..
b. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Innovational B.V. binden Innovational B.V. slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.


4.    Prijs

a. De door Innovational B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering Delivery at Place (DAP) op de overeengekomen plaats van bestemming volgens Incoterms 2010, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Bestellingen met een netto goederen waarde van minder dan   € 1,000.00 zijn onderhevig aan een vergoeding voor gemaakte transport-, handling- en administratiekosten en worden in rekening gebracht aan de Opdrachtgever door Innovational B.V..
b. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering binnen Nederland
c. Alle prijzen worden gefactureerd in EURO tenzij schriftelijk anders overeengekomen
d. Alle prijzen zijn geldig op het moment van bevestiging van de bestelling door Innovational B.V.
e. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden -
is Innovational B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

5.     Intellectuele eigendom: marketing materiaal, verkoop ondersteunend materiaal, verkoopsamples, modellen, gereedschappen e.d.; 

a. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Innovational B.V. ondertekende opdrachtbevestiging.
b. De door Innovational B.V. uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, Marketing materiaal e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom van een en ander, inclusief van de informatie die daarin besloten ligt of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Innovational B.V., ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat een en ander, behalve voor gebruik in het kader van de verkoop door de Opdrachtgever van door Innovational B.V. aan de Opdrachtgever geleverde Producten, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Innovational B.V. wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
c. De door Innovational B.V. uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte fotomateriaal, beeldmateriaal met Copyright, Trademarks van de leverancier, marketing materiaal, programmatuur, verkoopondersteunend materiaal, modellen, gereedschappen e.d.
blijven en zijn eigendom van Innovational B.V., ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Innovational B.V. wordt gekopieerd, aan derden wordt doorgespeeld voor gebruik, of wordt gepubliceerd.


6.    Leveringen

a.  Producten worden DAP op de overeengekomen plaats van bestemming (INCOTERMS 2010) geleverd zoals aangegeven door Innovational B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Door Innovational B.V. opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering. 
b.  De Opdrachtgever dient Innovational B.V. schriftelijk in gebreke te stellen indien levering niet of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden of in geval van overschrijding van de levertijd en een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien Innovational B.V. niet binnen deze termijn van dertig (30) dagen levert, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om voor de desbetreffende niet geleverde Producten de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Innovational B.V. tot enige vergoeding van schade en kosten verplicht zal zijn.
c. De eigendom van de Producten gaat eerst op de Opdrachtgever over bij volledige betaling van de ervoor verschuldigde aankoopprijs. Het met de Producten verbonden risico van verlies gaat op de Opdrachtgever over bij aflevering ervan door Innovational B.V. in overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS.
d. Indien de levering van Producten van Innovational B.V. door enige oorzaak beperkt is, heeft Innovational B.V. het recht om de beschikbare Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand en dit kan ertoe leiden, afhankelijk van de gegeven situatie, dat er aan de Opdrachtgever minder Producten geleverd worden dan is vastgelegd in de Overeenkomst.                  
e. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Innovational B.V. is te wijten.
f. Innovational B.V. zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan Innovational B.V. alle medewerking verlenen teneinde Innovational B.V. in de gelegenheid te stellen het in lid c. opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.


7.    Betaling

a. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden op basis van vooruitbetaling naar een door Innovational B.V. aangegeven bankrekening.
b. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door Innovational B.V. te bepalen wijze, tenzij vooraf schriftelijk iets anders is overeengekomen.
c. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Innovational B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht hemvanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


8.    Garantie

a. Op alle door Innovational B.V. geleverde Producten verleent Innovational B.V. een garantie op de deugdelijkheid van het geleverde product (niet zijnde een dienst). Deze garantie wordt verleend voor de duur, zoals nadrukkelijk in de specifieke aanbieding genoemd. Op door Innovational B.V. uitgevoerde reparaties geldt een garantie van 6 (zes) maanden op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. Innovational B.V. en/of de Producent zal niet gebonden zijn door uitingen en handelingen van derden met betrekking tot haar garantieregeling. 
b. Deze garantie geldt niet in het geval door anderen dan Innovational B.V. of de Producent onoordeelkundig reparaties zijn uitgevoerd, c.q. wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht of sprake is van niet-normaal en/of ondeskundig gebruik.
c. Afhandeling van claims van de Eindgebruiker/Consument die binnen de garantieperiode bij de Opdrachtgever zijn ingediend, dienen te worden voorgelegd aan Innovational B.V. en worden door of namens Innovational B.V. behandeld, tenzij tussen de Opdrachtgever en Innovational B.V. op voorhand is afgesproken dat de Opdrachtgever de claim zelf mag afhandelen.
d. Behandeling van deze claims of reparaties uitgevoerd door derden dan wel door de Eindgebruiker of Opdrachtgever zelf uitgevoerde reparaties zonder autorisatie van Innovational B.V., komen voor rekening van de Eindgebruiker, ontberen de garantie op reparaties van Innovational B.V. en binden Innovational B.V. ook niet anderszins, tenzij Innovational  B.V. aantoonbaar in gebreke is gebleven met de afhandeling van de claim en de reparatie door de derde overigens deugdelijk en tegen redelijke kosten is uitgevoerd.
e. In geen geval accepteert Innovational B.V. Producten terug of vorderingen van de Opdrachtgever inzake Producten die via een garantieafhandeling zijn vervangen, indien die vervanging zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Innovational B.V. is geschied. 
f. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
1. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
2. normale slijtage;
3. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
5. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk  zaken;
6. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Innovational B.V. ter bewerking zijn verstrekt;
7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
8. door Innovational B.V. van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Innovational B.V. heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.
g. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Innovational B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Innovational B.V. met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Innovational B.V. tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
h. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen Innovational B.V. voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
i. Indien Innovational B.V. ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Innovational B.V..
k. Het beweerdelijk niet-nakomen door Innovational B.V. van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de
Innovational B.V. gesloten overeenkomst.


9.    Retouren

a. Bij levering ten behoeve van wederverkoop aan eindgebruikers, is geen recht van retour van toepassing, tenzij het Product bij eerste ingebruikneming niet functioneert althans andere niet-noemenswaardige tekortkomingen vertoont en de Eindgebruiker/Consument het Product om die reden binnen 14 dagen na aankoop aan de Opdrachtgever heeft geretourneerd.
b. mocht een Product zoals in lid a. geretourneerd worden aan Innovational B.V., kan de retournering pas plaatsvinden nadat Innovational B.V. een “Returns Authorization Nummer” heeft toegekend aan de Opdrachtgever.
c. Een “Returns Authorization Nummer” wordt toegekend wanneer het aankoopbewijs, datum van levering aan eindgebruiker, datum van retour eindgebruiker en reden van retournering aan Innovational B.V. kenbaar zijn gemaakt


10.    Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Innovational B.V. is beperkt tot nakoming van de in hoofdstuk 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien Innovational B.V. niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit hoofdstuk 9 is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door Innovational B.V. van deze verplichtingen. Indien Innovational B.V. niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van Innovational B.V., de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is Innovational B.V. door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 10 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.
b. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid a. niet met succes worden uitgevoerd,
1) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 10 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
2) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan Innovational B.V. de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 10 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
c. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Innovational B.V. en behoudens het bepaalde in hoofdstuk 6 lid e. en in lid a. en lid b. van dit artikel is alle aansprakelijkheid van Innovational B.V. voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) Innovational B.V., uitgesloten.
d. Innovational B.V. is daarom ook niet aansprakelijk voor:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
e. De opdrachtgever is gehouden Innovational B.V. te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.


11.    Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Innovational B.V. onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Innovational B.V. of diens leveranciers.


12.    Opschorting en ontbinding

a. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is Innovational B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Gedurende de opschorting is Innovational B.V. bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
b. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid a. is Innovational B.V. gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid a. is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Innovational B.V. bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
c. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Innovational B.V. te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Innovational B.V. gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door Innovational B.V. gestelde termijn is Innovational B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Innovational B.V. heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.
d. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Innovational B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, waaronder de verplichting tot inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten van Innovational B.V. en van de beperkte licentierechten zoals in art. 5 genoemd, is Innovational B.V. evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
e. In geval van opschorting op grond van lid c. of lid d. is Innovational B.V. bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid c. of lid d. is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Innovational B.V. in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid c. of lid d. heeft Innovational B.V. recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.


13.    Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van Innovational B.V. bevoegd zijn.


14.    Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


15.    Privacy

De mogelijkheid bestaat dat Innovational B.V. bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, van de Opdrachtgever verzamelen. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, uw betalingen te verwerken, offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen en te kunnen vaststellen wie de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door Innovational B.V. worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.


16.     Slotbepalingen

a. Indien als gevolg van de bevinding van een bevoegde rechtbank of als gevolg van enige toekomstige handeling van een wetgevend of bestuurlijk orgaan één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen. Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.                                                                            b. Indien een der partijen nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van de Overeenkomst, of pas na verloop van tijd ervan gebruik maakt, mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel en evenmin kan enige enkele instantie van gebruikmaking, dan wel gedeeltelijke gebruikmaking van een dergelijk recht of rechtsmiddel leiden tot uitsluiting van enige verdere of toekomstige gebruikmaking ervan of tot uitsluiting van gebruikmaking van enig ander recht of rechtsmiddel uit hoofde van de Overeenkomst of enig ermee verband houdend document of de wet.

 

  • Over ons
  • In de media
  • Innovational B.V.
  • Zuiderzeelaan 21a
  • 8017 JV Zwolle
  • t: 038 737 0260
  • f: 038 737 0009
  • e: info@innovational.nl
© 2019 Innovational B.V. Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring Ontwikkeld door Time2impress